UE
Innowacyjne Nauczanie
Zapraszamy nauczycieli z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinanso- wanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.4  „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Więcej
Rekrutacja
Regulamin uczestnictwa

w projekcie Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz  dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie Dziennik lekcyjny – szkolenia dla nauczycieli,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 

§ 1 Słowniczek


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz  dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie Dziennik lekcyjny – szkolenia dla nauczycieli” o numerze POKL.09.04.00-30041/10, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,
 2. stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę WWW zawierającą opis projektu wraz z aktualnymi informacjami nt. realizowanych szkoleń, umieszczoną pod adresem http://www.projektwielkopolski.vulcan.edu.pl,
 3. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz  dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie Dziennik lekcyjny – szkolenia dla nauczycieli” nr POKL.09.04.00-30041/10,
 4. organizatorze – należy przez to rozumieć beneficjenta, czyli VULCAN sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51 – 116 Wrocław, 
 5. rejestracji – należy przez to rozumieć proces rejestracji w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, dostępnej pod adresem: https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/uzytkownik.php/rejestracja,
 6. zgłoszeniu na szkolenie, formularzu zgłoszenia na szkolenie – należy przez to rozumieć zgłoszenie na szkolenie dokonane poprzez formularz on-line udostępniony zalogowanym użytkownikom internetowej bazy szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, e-mailem lub pocztą do biura projektu,
 7. osobie zakwalifikowanej, zakwalifikowaniu – należy przez to rozumieć osobę, która zgłosiła się na szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego przesłanego do biura projektu i której zgłoszenie zostało ocenione przez organizatora jako spełniające warunki udziału w szkoleniu określone w § 2 regulaminu. Osoba zakwalifikowana otrzyma od organizatora powiadomienie o zakwalifikowaniu i zostanie poproszona o dokonanie kolejnych czynności niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji i otrzymaniu statusu uczestnika szkolenia, o których mowa w § 3 regulaminu,
 8. uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w ramach projektu, czyli osobę uczestniczącą w szkoleniu. Procedura uzyskania statusu uczestnika projektu precyzuje § 3, w szczególności punkty 4-5,
 9. obszarze wiejskim należy rozumieć tereny wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców. 

§ 2 Uczestnicy projektu


Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu mogą zostać osoby, które:

 1. są zatrudnione na umowę o pracę w placówkach oświatowych znajdujących się na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego,
 2. legitymują się co najmniej średnim wykształceniem,
 3. z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie ICT.


§ 3 Zgłoszenie na szkolenie i rekrutacja

 1. Proces rekrutacji składa się z trzech etapów:
  1. zgłoszenia się na szkolenie, poprzez przesłanie do biura projektu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na szkolenie,
  2. otrzymania statusu osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w szkoleniach – w sytuacji kiedy formularz zgłoszeniowy jest poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez organizatora,
  3. otrzymania statusu uczestnika projektu – po otrzymanej informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie i przesłania wypełnionych oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać: 

ˇ   on-line – najpierw rejestrując się w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie, po zakończeniu procesu rejestracji i uzyskaniu danych do logowania – wypełniając formularz zgłoszenia na szkolenie udostępniony zalogowanym użytkownikom bazy, 

ˇ    drogą tradycyjną – poprzez wypełnienie i podpisanie formularz zgłoszenia na szkolenie pobranego ze strony internetowej projektu i przesłanie go do biura projektu pocztą (na adres biura projektu: ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, z dopiskiem „POKL 9.4”), faksem (pod nr 61 843 44 29) lub e-mailem (zeskanowany dokument w załączniku) na adres: projektwielkopolski@vulcan.edu.pl.

     Na etapie zgłoszenia, osoba zainteresowana szkoleniem deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem uczestnika na szkolenie.

  Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, organizator weryfikuje informacje zawarte w formularzu pod kątem spełnienie kryteriów określonych w § 2, poprawności wypełnienia formularza oraz limitu miejsc na szkolenie. Następnie organizator z kontaktuje się z daną osobą przekazując informację o kwalifikacji / lub nie na szkolenie. Wraz z informację o kwalifikacji osoba otrzyma drogą mailową wymaganą dokumentację rekrutacyjną, którą należy wypełnić, wydrukować i podpisać oraz odesłać na adres biura projektu.

                        Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba która:

-    spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie określone w § 2 

a.  po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się na szkolenia, prześle wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne tj. deklarację uczestnictwa w projekcie, zaświadczenie o zatrudnieniu i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do biura projektu najpóźniej  w pierwszym dniu szkolenia, 

      Dla osób zarejestrowanych w systemie obsługi szkoleń, informacja o nadaniu statusu uczestnika projektu zostanie wysłana na jego konto uczestnika na dostępnego po zalogowaniu na stronie www.szkolenia.vulcan.pl/użytkownik.php/logowanie, po zweryfikowaniu przez organizatora poprawności dokumentów przesłanych do biura projektu.

     Wpłynięcie do biura projektu kompletu oryginałów dokumentów w wymaganym terminie stanowi warunek wpisania osoby na listę uczestników szkolenia.

       Uczestnik projektu, w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, w tym oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora szkoleń, w szczególności w przypadku, gdy poprzez złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą narazi Organizatora na jakiekolwiek negatywne konsekwencje finansowe.


§ 4 Zasady organizacji szkoleń i zmiany w realizacji szkoleń

 1. W szkoleniach w ramach projektu weźmie udział 600 osób, w ramach dwóch bloków tematycznych, w tym:
  1. innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – 400 osób,
  2. dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie dziennik lekcyjny – 200 osób.
 2. Zgłoszenia ponad określone wyżej limity będą kierowane na listę rezerwową. 
 3. Każde ze szkoleń obejmuje 24 godziny dydaktyczne i trwa 3 dni. Szkolenia odbywać się będą w dni robocze, w godzinach pracy, co do zasady w godzinach od 09:00 do 16:00, w okresie od kwietnia 2011 do maja 2012 r.
 4. Szkolenia odbywać się będą zgodnie z zaakceptowanym programem szkoleń.
 5. Szczegółowe terminy i konkretne miejsca szkoleń określi organizator w trybie określonym w § 3 pkt. 4 regulaminu.
 6. Organizator może zmienić daty realizacji szkoleń, odwołać je lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby chętnych lub trudnościami organizacyjnymi. O fakcie tym, o przyczynach odwołania szkolenia oraz o kolejnej planowanej dacie realizacji odwołanego szkolenia poinformuje uczestnika w najkrótszym możliwym terminie. 
 7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Powinien on jak najprędzej zawiadomić organizatora o rezygnacji w formie pisemnej (e-mailem albo faksem). Jeśli informacja o rezygnacji wpłynie do organizatora minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia to na miejsce to zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 8. W uzasadnionych przypadkach losowych (np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim) uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu (podpisaniu deklaracji uczestnictwa). Powinien wówczas złożyć w biurze projektu oryginał pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z załącznikami uzasadniającymi powód rezygnacji.
 9. Rezygnacja z udziału w szkoleniach, bez względu na moment jej dokonania, może wiązać się z odebraniem rezygnującemu praw dostępu do platformy edukacyjnej FRONTER.

 

§ 5 Obowiązki i prawa uczestnika projektu

 1. Jedna osoba = uczestnik może brać udział tylko w jednym szkoleniu.
 2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe i promocyjne, a także możliwość skorzystania z cateringu.
 3. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny dostęp do otwartej platformy edukacyjnej FRONTER na okres trwania projektu.
 4. Organizator przewiduje zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie, na wewnętrznych zasadach określonych w "Procedurze zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu".
 5. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje listę obecności.
 6. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest obecność uczestnika na co najmniej 80% przewidzianych zajęć.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet i testów oraz pozostałych dokumentów wskazanych przez organizatora lub trenera prowadzącego w trakcie szkolenia.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez organizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej PO KL i zbieranych do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Uczestnik przekaże dane, o których mowa w § 5 pkt. 7 w następujących etapach: 
  • wypełniając i wysyłając formularz rejestracji do internetowej bazy szkoleń, 
  • wypełniając i wysyłając „Formularz zgłoszenia na szkolenie” (on-line lub drogą tradycyjną), 
  • wypełniając i przesyłając dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu zgłoszenia, tj. „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zaświadczenie o zatrudnieniu”, 
  • ewentualnie uczestnicząc w dodatkowym badaniu organizowanym po zakończeniu projektu.
 10. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.

 

§ 6 Przepisy końcowe

 1. Niniejszy regulamin uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokumentem obowiązującym w ramach projektu.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian związanych z organizacją szkoleń do niniejszego regulaminu, o czym poinformuje uczestników drogą e-mailową bądź pisemnie oraz umieści stosowną informacje na stronach projektu. 
 4. Regulamin obowiązuje od 20 kwietnia 2011 r.

 

DATA AKTUALIZACJI: 2011-11-03
Pozostałe informacje
» Dokumenty do pobrania
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Regulamin uczestnictwa
box
Biuro projektu
VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Gronowa 22,
61-655 Poznań

www.projektwielkopolski.vulcan.edu.pl
e-mail: projektwielkopolski@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2015-12-30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl